FANDOM


Tom the Cat (Spyro the Dragon)

Tom 2: Kent Mansley's Rage (Spyro 2: Ripto's Rage)

Tom 3: Year of the Feline (Spyro 3: Year of the Dragon)